Úspechy a ciele v oblasti udržateľnosti

Pri tvorbe našej novej vízie a cieľov udržateľnosti do roku 2025 sme samozrejme zohľadnili aspekty a ciele, ktoré naše zainteresované strany považujú za najdôležitejšie. To znamená našich akcionárov, ktorí jasne deklarujú, že úsilie o zmiernenie zmeny klímy a zodpovednosť dodávateľského reťazca sú nevyhnutnosťou pre úspech v nasledujúcich rokoch, ale aj náš manažment, zákazníkov a spotrebiteľov. Využili sme všetky získané informácie a spätnú väzbu od zainteresovaných strán a určili sme tri hlavné oblasti, na ktoré sa chceme v budúcnosti zamerať.

Naše kľúčové ciele udržateľného rozvoja do roku 2025

Zníženie negatívnych vplyvov výroby a prevádzky na životné prostredie

Zníženie negatívnych vplyvov výroby a prevádzky na životné prostredie

Znížime spotrebu elektrickej energie, plynu a produkciu odpadov a prehĺbime naše poznatky o nepriamych emisiách s dlhodobou víziou dosiahnuť nulové čisté emisie.

  • Nulové emisie zo spotreby elektrickej energie (bod 2) používanej v našich výrobných a distribučných zariadeniach
  • Zníženie spotreby elektrickej energie o 15 %
Znižovanie vplyvu našich výrobkov na životné prostredie

Znižovanie vplyvu našich výrobkov na životné prostredie

Zaviazali sme sa lepšie vyhodnocovať emisie spôsobené výrobou našich výrobkov a obalov a čo najviac ich znižovať, aby sme sa priblížili k nulovým emisiám.

  • Udržateľnejší výber v každej kľúčovej kategórii, v ktorej pôsobíme (udržateľnejší výber znamená výrazné zlepšenie oproti štandardným produktom v bodoch uvedených v základnej stratégii ACCO Brands)
  • Najmenej 500 výrobkov obsahujúcich najmenej 30 % recyklovaného plastu (oproti súčasným 50)
Pracovné vzťahy a sociálna angažovanosť

Pracovné vzťahy a sociálna angažovanosť

Sme rôznorodý a angažovaný kolektív, v ktorom má každý záujem na dosiahnutí udržateľných cieľov. Snažíme sa o spoluprácu a poctivý pracovný vzťah so všetkými našimi zainteresovanými stranami.

  • Naším cieľom je, aby ženy do roku 2025 tvorili 25 % vrcholového manažmentu v regióne EMEA (z 20 %)
  • Neustále budeme školiť a zapájať všetkých zamestnancov, aby nám pomohli dosiahnuť naše udržateľné ciele

Naše doterajšie úspechy

Znižovanie uhlíkovej stopy

Naše celkové emisie CO2 na tonu produkcie sa v roku 2019 v porovnaní s výsledkami spred pandémie opäť zreteľne znížili. To znamená, že naše továrne pracujú čoraz efektívnejšie, a že projekty na úsporu energie realizované doteraz priniesli pozitívne výsledky. Okrem toho kompenzujeme aj emisie uhlíka, aby sme ešte viac znížili našu uhlíkovú stopu.

Naše zdroje udržateľnosti

Naše zdroje udržateľnosti

Základom všetkých našich snáh o udržateľnosť je filozofia štíhlosti lean, t. j. „zoštíhlenie, zníženie plytvania”. Zníženie plytvania vo všetkých oblastiach výroby a predaja a udržiavanie jednoduchých a efektívnych procesov nám pomáha dosiahnuť mnohé z našich cieľov. Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 nám poskytujú rámec a nástroje, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť naše ciele.

Upozorňujeme, že všetky údaje a iniciatívy na tejto stránke sa týkajú celej organizácie ACCO Brands EMEA, nielen značky Leitz.