Hore

Pravidlá súťaže LEITZ „USMEJTE SA – VŠETKO JE, AKO MÁ BYŤ

1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČO: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ“)

2. Názov spotrebiteľskej súťaže: Buďte o krok vpred s výrobkami LEITZ(ďalej len „Súťaž“).

3. Súťaž prebieha od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 alebo do vyčerpania zásob. V prípade, že budú súťažné výrobky označené samolepkou vypredané pred 31. 3. 2016 alebo budú vyčerpané zásoby cien, bude Súťaž ukončená.

4. Podmienkou účasti v Súťaži je kúpa súťažných výrobkov značky Leitz, ktorý je označený samolepkou „Smile“ so súťažným kódom, ktorý je viditeľný po odstránení vrchnej fólie na samolepke (ďalej len „Samolepka“ a „Kód“), zadanie tohto Kódu spolu s registráciou na súťažnej webovej stránke www.leitz.com/smile, potvrdenie súhlasu s týmito pravidlami vrátane spracovania osobných údajov a následné zbieranie bodov na webovom účte.

5. Na súťaži sa smie zúčastniť iba fyzická osoba s doručovacou adresou v Českej alebo Slovenskej republike, ktorá si kúpi výrobok značky Leitz označený Samolepkou (ďalej len „Súťažný výrobok“ a „Účastník“) a pri registrácii uvedie doručovaciu adresu v Českej alebo Slovenskej republike. Doručovanie cien mimo Českej alebo Slovenskej republiky nie je možné.

6. Každý Kód má svoje bodové ohodnotenie v hodnote 5, 10 a 25 bodov. Samolepky budú nalepené na vybrané výrobky Leitz. Zoznam Súťažných výrobkov a ich bodového ohodnotenia je umiestnený na súťažnej webovej stránke na www.leitz.com/smile.

7. Účastník zbiera počas trvania Súťaže alebo do vypredania zásob súťažného balenia alebo výher s každým kúpeným Súťažným výrobkom body na svojom webovom účte, ktoré pri dosiahnutí určitej bodovej úrovne môže vymeniť za ceny.

8. V Súťaži sú 3 bodové úrovne pre získanie ceny:

a. Pri dosiahnutí 1. bodovej úrovne 150 bodov môže Účastník vymeniť body za Univerzálnou USB nabíjačku do auta Leitz Complete alebo Elektrickou zošívačku Leitz WOW.

b. Pri dosiahnutí 2. bodovej úrovne 300 bodov môže Účastník vymeniť body za Prenosnú USB nabíjačku Leitz Complete, 12000 mAh alebo za Organizačné dosky na tablet Leitz Complete.

c. Pri dosiahnutí 3. bodovej úrovne 900 bodov môže Účastník vymeniť body za Kufor na 4 kolieskach Leitz Complete alebo slúchadlá Sennheiser Momentum on Ear.

9. Množstvo výher bolo stanovené s ohľadom na minulé akcie tak, aby bolo dostatočné po celý čas konania Súťaže. V prípade vyčerpania zvolenej výhry v určitej bodovej úrovni môže usporiadateľ bez ďalšieho upozornenia vydať ako náhradu druhú výhru v rovnakej bodovej úrovni. V prípade vyčerpania výher pred 31. 3. 2016 bude Súťaž bez náhrady ukončená a výhry nebudú vydávané ani pri dosiahnutí bodovej úrovne.

10. Usporiadateľ bude vyžadovať preukázanie nároku na cenu na najvyššej bodovej úrovni doložením predajného dokladu na Súťažné výrobky, ktoré obsahovali Samolepku, a originálov Samolepiek s Kódmi. Nákupným dokladom sa rozumie daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje výrobky Leitz zaradené do Súťaže.

11. Usporiadateľ má právo požiadať Výhercu o preukázanie jeho nároku na výhru na akejkoľvek bodovej úrovni. Výherca je povinný, na základe žiadosti od Usporiadateľa, doložiť svoj nárok predajným dokladom na Súťažné výrobky, ktoré obsahovali Samolepku, a originálmi Samolepiek s Kódmi. Nákupným dokladom sa rozumie daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje výrobky Leitz zaradené do Súťaže.

12. V prípade nákupu uskutočneného až po registrácii či zadaní Kódu na webových stránkach bude tento Kód považovaný za neplatný.

13. Každý súťažný Kód môže byť zadaný na súťažnej stránke iba raz.

14. Do Súťaže budú zaradené iba platné súťažné Kódy. Platným súťažným Kódom sa rozumie taký kód, ktorý bol usporiadateľom vygenerovaný a je evidovaný v databáze Kódov.

15. Každý Kód je unikátny. V prípade zadania rovnakého Kódu viackrát usporiadateľ akceptuje Kód, ktorý bol zadaný ako prvý. Pri opakovanom zadaní jedného Kódu je opakovane zadaný Kód neplatný.

16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých zadaných Kódov.

17. Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže.
Ak bude výhra vrátená Usporiadateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či výhercom neprevzatá, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.

18. Výhry budú rozosielané po ukončení každého súťažného mesiaca.

19. Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby je možné sa na Súťaži zúčastniť len s jej súhlasom.

20. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s. r. o., a ich rodinní príslušníci
ani zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci.

21. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity Súťaže a na propagačné účely usporiadateľa.

22. Usporiadateľ nezodpovedá za poštovú či inú dopravu výher či správ.

23. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.

24. Zapojením do Súťaže udeľuje Účastník Súťaže Usporiadateľovi súhlas s použitím osobných údajov pre občanov Slovenskej republiky v znení:

Účasťou na súťaži udeľuje účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas s bezodplatným uverejnením a využitím svojho mena, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa alebo organizátora, vrátane šírenia a použitia týchto osobnostných atribútov v médiách v súlade
s ustanovením §12 a nasledujúcich
Občianskeho zákonníka, ako aj s prípadným elektronickým spracovaním uvedených údajov o svojej osobe (meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, údaj o účasti na súťaži)
s cieľom ich využitia na marketingové účely (najmä zasielanie informácií o výrobkoch a akciách vrátane komunikácie elektronickej) usporiadateľovi Esselte, s. r. o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika na čas neurčitý v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov a zároveň potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré mu z tohto zákona vyplývajú, t. j. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže súhlas kedykoľvek odvolať, že má právo na prístup k nim, ako aj so všetkými právami vyplývajúcimi z tohto zákona.

25. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to po celý čas trvania Súťaže.

26. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

27. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

28. Aktuálne a úplné znenie pravidiel je k dispozícii v sídle Usporiadateľa.

29. Účastník sa s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa Súťaže môže obrátiť na email: objednavky@esselte.com.

30. Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na uvedených webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne s cieľom uľahčenia ich technického chodu. Správu aj zákaz cookies je možné robiť nástrojmi všetkých bežných webových prehľadávačov. 

V Prahe dňa 1. novembra 2015