Hore

Pravidlá súťaže Leitz „Stavte na istotu“

 1. Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Názov spotrebiteľskej súťaže: „LEITZ SÚŤAŽ – STAVTE NA ISTOTU“ (ďalej len „Súťaž“).
 3. Súťaž prebieha od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. V prípade, že budú vyčerpané zásoby darčekov venovaných do Súťaže pred 30. 6. 2020, bude Súťaž ukončená.
 4. Podmienkou účasti v Súťaži je:
  a) Zakúpenie vybratej skartovačky Leitz IQ. V Súťaži sú nasledovné modely a darčeky:
  skartovačka
  80091000                Leitz IQ Home Office P4
  darček
  60390069            taška na notebook 13,3" Leitz Complete

  b) skartovačka
  80031000            Leitz IQ Office P5 
  80021000            Leitz IQ Office P4
  darček
  60170069            batoh na notebook 15,6" Leitz Complete

  c) skartovačka
  80061000            Leitz IQ Office Pro P5 
  80051000            Leitz IQ Office Pro P4
  80041000            Leitz IQ Office Pro P5+
  80101000            Leitz IQ Office Pro P6+
  darček
  62100095            príručný kufor na 2 kolieskach Leitz Complete

  d)      Vyžiadanie ceny prostredníctvom súťažného formulára, nahratím nákupného dokladu na súťažnú stránku https://www.leitz.com/sk-sk/promotions/leitz-iq a súhlasom s týmito pravidlami. Nahratý nákupný doklad musí byť zreteľne čitateľný.
 5. Súťaže sa smie zúčastniť len fyzická osoba s prechodným alebo trvalým bydliskom v Českej či Slovenskej republike, ktorá si kúpi súťažný výrobok v Českej alebo Slovenskej republike (ďalej jen „Účastník“). Doručovanie cien mimo Českú alebo Slovenskú republiku nie je možné.
 6. Pri splnení všetkých podmienok dostane Účastník primeraný darček (ďalej len „darček“).
 7. V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných darčekov. Spolu 65 ks. V prípade vyčerpania darčekov pred 30. 6. 2020 bude Súťaž ukončená.
 8. Každý Účastník môže získať maximálne 1 výhru.
 9. Výhra bude výhercovi zaslaná do 4 týždňov od správneho vyplnenia súťažného formulára.
 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti nákupných dokladov nahratých pri vyplňovaní súťažného formulára.
 11. Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. Pokiaľ bude vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či neprevzatá výhercom, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.
 12. Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby sa možno zúčastniť len s jej súhlasom.
 13. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci ESSELTE, s. r. o., a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti ESSELTE a ich rodinní príslušníci, ani ďalší distribútori ESSELTE výrobkov a ich rodinní príslušníci.
 14. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity Súťaže a na propagačné účely Usporiadateľa a výhercovi tým nevzniká žiadny nárok na honorár.
 15. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier počas prepravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.
 16. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informujeme Účastníkov tejto súťaže o základných podmienkach spracovania ich osobných údajov a ich právach:
  a) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ESSELTE, s. r. o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 142 00.
  b) Rozsah spracovávaných údajov: v rozsahu registrácie do tejto súťaže.
  c) Účel spracovania: organizovanie tejto súťaže.
  d) Právny základ pre spracovanie: plnenie zmluvy podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) uvedeného Nariadenia.
  e) Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené: v čase nevyhnutom na organizovanie súťaže, u výhercov v čase danom zákonom.
  f) Poučenie subjektu údajov: Súhlas nie je povinný, bez neho sa však nie je možné na tejto súťaži zúčastniť a čerpať výhody s tým spojené. Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo vzniesť u prevádzkovateľa námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov.  Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením prevádzkovateľovi, ktoré možno uskutočniť buď listom, telefonicky alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch. Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.