REGULAMIN PROMOCJI

     I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji „Leitz IQ” zwanej dalej „Promocją”, jest Spółka Esselte Polska sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach, przy ul. Przemysłowej 11A (kod 26-900), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000032572, NIP: 8120005317, REGON: 670014990, o kapitale zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, dalej jako „Organizator”.
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, dalej jako "Regulamin".
 3. Promocja oparta jest na zakupie premiowanych produktów Organizatora przez jej uczestników w zamian, za co Organizator przyznaje uczestnikom Promocji nagrody.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia  2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Promocji.
 5. Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać na stronie internetowej https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/promocja-niszczarki-leitz-iq

   II. Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia określani dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie II.3.
 2. Uczestnika promocji definiuje imię, nazwisko oraz adres email.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów dystrybuujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkty Organizatora pod marką Leitz, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy podmiotów pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuro serwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia.

III. Udział w Promocji.

 1. Zgłoszenia udziału w Promocji Uczestnik dokonuje poprzez zarejestrowanie się w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku na stronie promocji https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/promocja-niszczarki-leitz-iq
 2. Zgłoszenia na stronie promocyjnej wypełnione niezgodnie z Regulaminem, bądź niekompletne, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie, są nieważne. Za nieważne będą również uznawane formularze rejestracyjne zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika. Nieważne formularze nie uprawniają do udziału w Promocji, zaś osoby, które wypełniły takie formularze nie są Uczestnikami Promocji.
 3. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu zamieszkania lub siedziby, wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, dokonując aktualizacji formularza rejestracyjnego.
 4. Nagrody są wysyłane wyłącznie do osób i na adres podany w formularzu rejestracyjnym na stronie Promocji.

  IV. Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestnictwa w Promocji jest dokonywanie przez Uczestnika w czasie trwania Promocji zakupu niszczarki Leitz IQ objętej promocją.
 2. W zamian za zakup wyżej wymienionych Produktów Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci regulowanej podstawki pod laptopa Leitz Ergo Cosy w wybranym kolorze (ciepły żółty, morski niebieski lub aksamitny szary).
 3. Dowód zakupu w postaci pdf lub jpg należy załadować podczas rejestracji na stronie.
 4. Dowód zakupu musi być użyty jednorazowo w trakcie trwania promocji.
 5. Uczestnik może odebrać maksymalnie dwie nagrody w czasie trwania promocji.
 6. Po odbiór nagrody zgłaszać się można do dnia 31 lipca 2022 roku.

    V. Nagrody w Promocji.

 1. Nagrodą w Promocji jest: podstawka pod laptopa Leitz Ergo Cosy w wybranym kolorze.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę, niż oferowana lub też na jej równowartość pieniężną.
 3. W celu otrzymania Nagrody należy kupić niszczarkę Leitz IQ objętą promocją.
 4. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania, po spełnieniu warunków   określonych Regulaminem wybranej nagrody.

  VI. Odbiór nagród.

 1. Nagrody będą wysyłane przesyłką kurierską przez spółkę Esselte Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18a, 02-267 Warszawa, dalej jako „Nadawca” na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 2. Wysyłka nagród następować będzie co dwa tygodnie, zaś pierwszy termin wysyłania Nagród został wyznaczony na dzień 20 stycznia  2022r.
 3. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik jest uprawniony do odbioru Nagrody, w terminie 14 dni od dnia jej zwrotu do Nadawcy, w siedzibie Nadawcy. O możliwości odebrania Nagrody z siedziby Nadawcy Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail bądź na numer telefonu zapisany na indywidualnym koncie Uczestnika. W razie nieodebrania Nagrody we wskazanym terminie, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

VII. Odpowiedzialność.

 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody spowodowane podaniem przez niego nieprawdziwych danych.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji, jakości nagród dostarczanych do Uczestników ponosi producent Nagród.
 3. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców Internetu, z których korzystają Uczestnicy, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych.

VIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Esselte Polska sp. z o. o. z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, NIP: 8120005317, REGON: 670014990, o kapitale zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym wydania Nagród. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji, a także wyrażenia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

  IX. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pisemnie, wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska sp. z o. o., 02-672 Warszawa, ul. Postępu 18A, z dopiskiem „Promocja Leitz IQ”.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie te reklamacje, które Organizator otrzymana w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
 4. Reklamacje powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji, a także oczekiwanego sposobu jego rozwiązania.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzupełnienie informacji, Organizator Promocji zwróci się w tym terminie do zgłaszającego reklamację o ich uzupełnienie, a 14-dniowy termin na zawiadomienie o wyniku reklamacji liczony będzie od dnia otrzymania przez Organizatora Promocji odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie zgłaszającej reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń, we właściwym sądzie.

    X.  Wykluczenie z Promocji.

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 2. Wykluczenie Uczestnika z Promocji skutkuje zamknięciem konta Uczestnika. O powyższym fakcie Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 3. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnik może się odwołać składając reklamację zgodnie z Regulaminem lub występując do właściwego sądu powszechnego.

  XI. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/promocja-niszczarki-leitz-iq/regulamin/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka zostanie ogłoszona na stronie nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu i nie spowoduje utraty lub zmiany praw nabytych przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając pisemnie rezygnację z uczestnictwa w Promocji na adres Esselte Polska Sp. Z o.o., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa. Organizator wykreśla Uczestnika z Promocji. Z chwilą rezygnacji Uczestnik traci wszelkie prawa związane z uczestnictwem w Promocji.
 4. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród.
 5. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.