REGULAMIN PROMOCJI

„PERFEKCYJNE DZIAŁANIE Z PRODUKTAMI LEITZ / PERFECT PERFORMANCE”

 I.              Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji o nazwie „PERFEKCYJNE DZIAŁANIE Z PRODUKTAMI LEITZ”, zwanej dalej „Promocją”, jest Esselte Polska sp. z o. o., określana dalej jako „Organizator”, z siedzibą w Kozienicach, kod 26-900, przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000032572.
  1. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako "Regulamin".
  2. Promocja oparta jest na gromadzeniu przez jego uczestników punktów otrzymywanych w zamian za zakup produktów premiowanych Organizatora i wymianie zebranych punktów na nagrody.
  3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Promocji.
   1. Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać na stronie internetowej www.leitz.com/preformance, przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.

II.            Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, określani łącznie dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie II.4.
 2. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi mogą to być jedynie obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadku przedsiębiorców wyłącznie ci z siedzibą na terenie Polski.
 3. Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać na stronie internetowej www.leitz.com/Performance, przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.
 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm dystrybuujących produkty Organizatora pod marką Leitz na terenie Polski, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe
  z Organizatorem jak i pracownicy firm pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia.

III.       Udział w Promocji.

 1. Zgłoszenia udziału w Promocji Uczestnik dokonuje poprzez zarejestrowanie się  w terminie od 4 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku w serwisie www.leitz.com/performance.
 2. Zgłoszenia na stronie promocyjnej wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie są nieważne. Za nieważne będą również uznawane formularze rejestracyjne podające dane więcej niż jednego Uczestnika. Taki nieważny formularz nie uprawnia do udziału w Promocji, osoba która wypeniła taki formularz nie staje się Uczestnikiem Promocji.
 3. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu zamieszkania lub siedziby, wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, dokonując aktualizacji formularza rejestracyjnego na stronie www.leitz.com/performance.
 4. Nagrody główne są wysyłane wyłącznie na osobę i adres podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.leitz.com/performance. 

IV.       Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestniczenia w Promocji jest dokonywanie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika zakupu produktu Organizatora, oklejonego promocyjną naklejką COLLECT NOW (dalej Produkt) zawierającą punkty i kod.
 2. Obowiązują jedynie naklejki COLLECT NOW Leitz www.leitz.com/performance z punktami i kodem, które umieszczone zostały na Produktach przeznaczonych do Promocji w Polsce.
 3. W zamian za dokonane zakupy Produktu Uczestnikom naliczane będą punkty zgodnie z ilością podaną na naklejce COLLECT NOW. Punkty przyznawane będą na podstawie podanych przez Uczestnika kodów znajdujących się na naklejce COLLECT NOW na Produkcie. Uczestnik po zalogowaniu się w serwisie www.leitz.com/performance i wprowadzeniu kodu otrzymuje informację o posiadanych punktach.
 4. W promocji nie będą uwzględniane kody wcześniej już podane, ponieważ są niepowtarzalne i mogą być wykorzystane tylko jednorazowo. Organizator zastrzega, że na podstawie danego kodu z Produktu mogą być przyznane punkty tylko jeden raz. W zależności od rodzaju Produktu można uzyskać 5, 10, 25 lub 50 (2x25) punktów.
 5. Kody zarejestrowane na stronie www.leitz.com/performance po 31 marca 2013 roku nie będą brały udziału w Promocji.
 6. Faktury VAT lub paragony, lub oryginalne naklejki COLLECT NOW z punktami i kodami (Dowody Zakupu) należy zachować do kontroli.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dokumentów, o których mowa w ustępie 6 powyżej.
 8. Naliczanie punktów następować będzie poprzez wprowadzenie do systemu komputerowego przez Uczestnika kodu z naklejki Leitz Perfect Performance znajdującej się na Produkcie. Punkty zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika.
 9. Punkty są sumowane na koncie Uczestnika na www.leitz.com/performance, a po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilości Uczestnik uprawniony jest do wymiany punktów na nagrody, czego może dokonać na www.leitz.com/ Performance. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby punktów w przypadku dokonania przez Uczestników zwrotu Produktu, w tym również zwrotu z przyczyn związanych ze skorzystaniem przez Uczestnika z uprawnień płynących z rękojmi lub gwarancji, w ramach, których nie dochodzi do wymiany Produktu lub niedokonania przez Uczestnika płatności za zakupiony Produkt.
 11. Uczestnik ma dostęp do swojego indywidualnego konta na stronie www.leitz.com/performance, gdzie może sprawdzać stan swoich punktów oraz korygować swoje dane teleadresowe.

V.             Nagrody w Promocji.

 1. Nagrodami w Programie są:

  - nagroda I stopnia – Podstawka obrotowa pod tablet Leitz Complete lub Notatnik Leitz Complete A5 dostępne w dwóch kolorach do wyboru czarnym lub białym. W przypadku, jeśli Uczestnik nie poda koloru to automatycznie otrzyma losowo wybrany kolor lub w przypadku braku zamówionego koloru zostanie wysłany ten kolor, który będzie dostępny,

  - nagroda II stopnia – Głośnik Mini Leitz Complete  lub Zestaw świec ledowych Philips LED,

  - nagroda III stopnia – Głośnik Leitz Complete Professional Bluetooth lub Lampę nabiurkową Philips LED. Głośnik Leitz Complete jest dwóch kolorach do wyboru białym lub czarnym. W przypadku, jeśli Uczestnik nie poda koloru to automatycznie otrzyma losowo wybrany kolor lub w przypadku braku zamówionego koloru zostanie wysłany ten kolor, który będzie dostępny,

  dalej określane wspólnie jako „Nagrody”.

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 3. W celu otrzymania Nagrody, należy posiadać odpowiednią liczbę punktów, pozwalającą na ich wymianę na Nagrodę tj. 150 punktów uprawnia do wymiany na dwie sztuki Nagród I stopnia, 300 punktów uprawnia do wymiany na dwie sztuki Nagród II stopnia, 900 punktów uprawnia do wymiany na jedną nagrodę III stopnia.
 4. Każdy Uczestnik w okresie trwania promocji uprawniony jest do otrzymania, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem, nie więcej niż 2 sztuki Nagród I stopnia i II stopnia, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą to być dwie takie same Nagrody I i z II stopnia.

VI. Odbiór nagród.

Nagrody będą wysyłane przez firmę Esselte Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie 02-267, ul. Postępu 18a, wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym na www.leitz.com/performance. Wysyłka nagród następować będzie, co dwa tygodnie w trakcie trwania Promocji do Uczestników pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera ma możliwość odebrać ją w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

VII.             Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe działania poczty i/lub kurierów.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród powstałe z winy producenta. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości nagród dostarczanych do Uczestników ponosi producent Nagród.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę dostawcy Nagród (w szczególności zniszczenia i uszkodzenia).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dystrybutor lub inny podmiot odpowiedzialny dostarczy do sprzedaży Produkt promocyjny bez naklejki promocyjnej z punktami i kodem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych.

VIII.             Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

IX.       Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska sp. z o. o., 02-672 Warszawa, przy ul. Postępu 18A, z dopiskiem „Promocja LEITZ”. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane.
 3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika.

X. Wykluczenie z Promocji.

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 2. Wykluczenie Uczestnika z Promocji skutkuje zamknięciem konta Uczestnika. O powyższym fakcie Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną.

XI.       Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.leitz.com/performance. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji. Organizator wykreśla Uczestnika z Promocji. Z chwilą rezygnacji Uczestnik traci wszelkie prawa, w tym otrzymane punkty, związane z uczestnictwem w Promocji.
 4. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród.
 5. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 6. Wszystkich Uczestników obowiązują przepisy prawno–podatkowe obowiązujące w miejscu siedziby Organizatora.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.