REGULAMIN PROMOCJI „iLAM SOUND "

I. Postanowienia ogólne.   

 1. Organizatorem promocji o nazwie „iLAM SOUND", zwanej dalej „Promocją", jest Esselte Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach, (26-900 Kozienice), przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, z kapitałem zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, NIP: 8120005317, REGON: 670014990 określana dalej, jako „Organizator".
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej, jako "Regulamin").
 3. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup laminatora Leitz iLAM model Home Office, Office lub Touch a następnie zarejestrowanie tego zakupu na stronie internetowej: http://www.leitz.com/pl-pl/promotions/ilam-sound/registration/ zgodnie z wymogami Regulaminu. Zakup jednego z wyżej wymienionych modeli laminatorów a następnie zarejestrowanie tego faktu uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Promocji, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń wystąpi, jako pierwsze.

II. Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, (posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), które mają polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia, określani łącznie dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie II.2.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów dystrybuujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkty Organizatora pod marką Leitz, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy podmiotów pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestniczenia w Promocji jest dokonanie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika zakupu laminatora Leitz iLAM model Home Office, Office lub Touch (dalej „Produkt”).
 2. Zakupiony Produkt należy zarejestrować („Zgłoszenie”) poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.leitz.com/pl-pl/promotions/ilam-sound/registration/ (dalej: „Formularz”)
 3. Formularze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Nieważny Formularz nie uprawnia do udziału w Promocji. Do udziału w Promocji nie uprawnia również Formularz wypełniony po zakończeniu okresu Promocji.
 4. Kopię dowodu zakupu (faktura VAT, paragon lub inny dowód zakupu) należy przesłać na adres e-mail: programleitz@esselte.com oraz zachować do kontroli.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dowodu zakupu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zgłoszenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zgłoszenia do udziału w Promocji w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu.
 7. Każde ważne Zgłoszenie uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.

IV. Nagroda w Promocji.

 1. Nagrodami w Promocji (dalej „Nagrody”) są:
  1. Za zakup modelu iLAM Home Office lub Office: Mini głośnik Leitz WOW z Bluetoothem (dalej „Głośnik WOW”). Wartość jednego Głośnika WOW to kwota 230 złotych brutto.
  2. Za zakup modelu iLAM Touch: Podręczny głośnik konferencyjny Leitz Complete z Bluetoothem, czarny (dalej „Głośnik Complete”). Wartość jednego Głośnika Complete to kwota 375 złotych brutto.
 2. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania Nagrody, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.
 4. Jedno zgłoszenie uprawnia do odbioru jednej Nagrody. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż dwóch Zgłoszeń i otrzymać Nagrodę za każde prawidłowo dokonane Zgłoszenie w ramach prowadzonej Promocji.   

V. Przekazanie Nagród.

 1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu. Wysyłka Nagród następować będzie do Uczestników pocztą lub przesyłką kurierską w cyklach dwutygodniowych.
 2. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera ma możliwość odebrać ją w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 3. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród. 

VI. Odpowiedzialność.

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

VII. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

VIII. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja iLAM SOUND”. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane.
 3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdyby do rozpatrzenia reklamacji niezbędne było uzupełnienie informacji, Organizator zwróci się w tym terminie do Uczestnika o ich uzupełnienie, a 14 -dniowy termin ustalony na zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji liczony będzie od dnia otrzymania przez Organizatora odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.
 5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.leitz.com/pl-pl/promotions/ilam-sound/registration/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wystąpieniem tego zdarzenia.  
 5. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Formularzu lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 6. Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.