Top

REGULAMIN PROMOCJI

„POKAŻ SWOJE KOLORY”

 

I.              Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji o nazwie „POKAŻ SWOJE KOLORY”, zwanej dalej „Promocją”, jest Spółka Esselte Polska sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach, przy ul. Przemysłowej 11A (kod 26-900), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000032572, NIP: 8120005317, REGON: 670014990, o kapitale zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, dalej jako „Organizator”.
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, dalej jako "Regulamin".
  1. Promocja oparta jest na gromadzeniu przez jej uczestników punktów otrzymywanych w zamian za zakup premiowanych produktów Organizatora i wymianie zebranych punktów na nagrody.
  2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Promocji.
  3. Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać na stronie internetowej https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours , przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.

 

 

II.          Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia oraz przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określani łącznie dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie II.2.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów dystrybuujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkty Organizatora pod marką Leitz, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy podmiotów pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia.

 

III.      Udział w Promocji.

 1. Zgłoszenia udziału w Promocji Uczestnik dokonuje poprzez zarejestrowanie się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku w serwisie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours, gdzie automatycznie zostaje utworzone indywidualne konto Uczestnika.
 2. Zgłoszenia na stronie promocyjnej wypełnione niezgodnie z Regulaminem, bądź niekompletne, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie, są nieważne. Za nieważne będą również uznawane formularze rejestracyjne zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika. Nieważne formularze nie uprawniają do udziału w Promocji, zaś osoby, które wypełniły takie formularze nie są Uczestnikami Promocji.
 3. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu zamieszkania lub siedziby, wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, dokonując aktualizacji formularza rejestracyjnego na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours
 4. Nagrody główne są wysyłane wyłącznie do osób i na adres podany w formularzu rejestracyjnym na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours

 

IV. Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestnictwa w Promocji jest dokonywanie przez oznaczonego Uczestnika w czasie trwania Promocji zakupu produktu/ów Organizatora, z przyklejoną naklejką promocyjną z napisem COLLECT NOW, na której znajdzie się informacja o punktach oraz kod, dalej jako „Produkt”.
 2. Obowiązują jedynie naklejki COLLECT NOW Leitz z punktami i kodem, które umieszczone zostały na Produktach przeznaczonych do Promocji w Polsce, lista produktów, które biorą udział w promocji znajduje się na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours
 3. W zamian za zakup Produktu/ów Uczestnikom naliczane będą punkty zgodnie z ilością podaną na naklejce z napisem COLLECT NOW. Punkty przyznawane będą na podstawie podanych przez Uczestnika kodów znajdujących się na naklejce z napisem COLLECT NOW umieszczonej na Produkcie. Uczestnik po zalogowaniu się w serwisie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours i wprowadzeniu kodu otrzyma informację o liczbie posiadanych punktów.
 4. W promocji nie będą uwzględniane kody wcześniej już wprowadzone w serwisie internetowym. Kody są niepowtarzalne i mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Organizator zastrzega, że na podstawie jednego kodu z Produktu punkty mogą być przyznane tylko raz. W zależności od rodzaju Produktu można uzyskać 5, 10, 25 punktów.
 5. Kody zarejestrowane na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours po dniu 31 maja 2020 roku nie będą brały udziału w Promocji.
 6. Faktury VAT, paragony, i oryginalne naklejki z napisem COLLECT NOW z punktami i kodami (dalej jako  „Dowody Zakupu”) należy zachować do ewentualnej kontroli.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dokumentów, o których mowa w ustępie 6 powyżej.
 8. Punkty są sumowane na koncie Uczestnika prowadzonym na https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours, a po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilości Uczestnik uprawniony jest do wymiany punktów na nagrody, czego może dokonać za pośrednictwem strony https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours
 9. Punkty można wymieniać na nagrody do dnia 31 maja 2020 roku.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby punktów zapisanych na indywidualnym koncie Uczestnika w przypadku dokonania przez Uczestników zwrotu Produktu/ów, w tym również zwrotu z przyczyn związanych ze skorzystaniem przez Uczestnika z uprawnień płynących z rękojmi lub gwarancji.
 11. Uczestnik ma dostęp do swojego indywidualnego konta na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours, gdzie może sprawdzać stan swoich punktów oraz zmieniać swoje dane teleadresowe.

 

V.               Nagrody w Promocji.

 1. Nagrodami w Promocji są:

- nagroda I stopnia za 50 punktów – Kosmetyczka podróżna Leitz WOW, mix kolorów

- nagroda II stopnia za 100 punktów – Skarpetki Happy Socks w rozmiarach wybranych przez uczestnika

- nagroda III stopnia za 400 punktów – Zegarek Skagen Aaren Kulor - dalej określane łącznie jako „Nagrody”.

 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę, niż oferowana lub też na jej równowartość pieniężną.
 2. W celu otrzymania Nagrody, należy posiadać odpowiednią liczbę punktów, pozwalającą na ich wymianę na nagrodę tj.:
 • 50 punktów uprawnia do wymiany na jedną nagrodę I stopnia (Uczestnik może odebrać maksymalnie dwie nagrody z I stopnia),
 • 100 punktów uprawnia do wymiany na jedną nagrodę II stopnia (Uczestnik może odebrać maksymalnie dwie nagrody z II stopnia),
 • 400 punktów uprawnia do wymiany na jedną nagrodę III stopnia (Uczestnik może odebrać maksymalnie dwie nagrody z III stopnia).
 1. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem, nie więcej niż 2 sztuki Nagrody I, II i III stopnia.

 

VI.              Odbiór nagród.

 1. Nagrody będą wysyłane, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską przez spółkę Esselte Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18a, 02-267 Warszawa, dalej jako „Nadawca” na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym na stronie promocji
 2. Wysyłka nagród następować będzie co dwa tygodnie, zaś pierwszy termin wysyłania Nagród został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2020 r.
  1. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik jest uprawniony do odbioru Nagrody, w terminie 14 dni od dnia jej zwrotu do Nadawcy, w siedzibie Nadawcy. O możliwości odebrania Nagrody z siedziby Nadawcy Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail bądź na numer telefonu zapisany na indywidualnym koncie Uczestnika. W razie nieodebrania Nagrody we wskazanym terminie, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

VII.             Odpowiedzialność.

 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody spowodowane podaniem przez niego nieprawdziwych danych.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji, jakości nagród dostarczanych do Uczestników ponosi producent Nagród.
 3. W razie dostarczenia do sprzedaży Produktu bez naklejki promocyjnej z napisem COLLECT NOW, na której znajduje się informacja o punktach oraz kod, Uczestnik powinien skontaktować się z dystrybutorem lub innym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Produktu.
 4. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców Internetu, z których korzystają Uczestnicy, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych.

 

VIII.          Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Esselte Polska sp. z o. o. z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, NIP: 8120005317, REGON: 670014990, o kapitale zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym wydania Nagród. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji, a także wyrażenia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

IX. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pisemnie, wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska sp. z o. o., 02-672 Warszawa, ul. Postępu 18A, z dopiskiem „Promocja LEITZ”.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie te reklamacje, które Organizator otrzymana w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
  1. Reklamacje powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji, a także oczekiwanego sposobu jego rozwiązania.
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzupełnienie informacji, Organizator Promocji zwróci się w tym terminie do zgłaszającego reklamację o ich uzupełnienie, a 14-dniowy termin na zawiadomienie o wyniku reklamacji liczony będzie od dnia otrzymania przez Organizatora Promocji odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie zgłaszającej reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń, we właściwym sądzie.

 

X.               Wykluczenie z Promocji.

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 2. Wykluczenie Uczestnika z Promocji skutkuje zamknięciem konta Uczestnika. O powyższym fakcie Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 3. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnik może się odwołać składając reklamację zgodnie z Regulaminem lub występując do właściwego sądu powszechnego.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.leitz.com/pl-pl/promotions/balance/. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka zostanie ogłoszona na stronie https://www.leitz.com/pl-pl/promotions/colours  nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu i nie spowoduje utraty lub zmiany praw nabytych przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając pisemnie rezygnację z uczestnictwa w Promocji na adres Esselte Polska Sp. Z o.o., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa. Organizator wykreśla Uczestnika z Promocji. Z chwilą rezygnacji Uczestnik traci wszelkie prawa, w tym otrzymane punkty, związane z uczestnictwem w Promocji.
 3. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród.
 4. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.