Top

REGULAMIN PROMOCJI
„LEITZ ICON "

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji o nazwie „LEITZ ICON", zwanej dalej „Promocją", jest Esselte Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach, (26-900 Kozienice), przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, z kapitałem zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, NIP: 8120005317, REGON: 670014990 określana dalej, jako „Organizator".
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej, jako "Regulamin").
 3. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup drukarki Leitz Icon a następnie zarejestrowanie tego zakupu na stronie internetowej: http://www.leitz.com/pl-PL/Inspiracje/Icon-Drukarka-etykiet/Rejestracja-produktu/ zgodnie z wymogami Regulaminu. Zakup drukarki Leitz Icon a następnie zarejestrowanie tego faktu uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Promocji, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń wystąpi, jako pierwsze.

II. Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, określane dalej jako „Uczestnicy".
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm dystrybuujących na terenie Polski produkty pod marką „Esselte", zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy firm pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestniczenia w Promocji jest dokonanie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika zakupu drukarki Leitz Icon (dalej „Produkt").
 2. Zakupioną drukarkę należy zarejestrować („Zgłoszenie") poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.leitz.com/pl-PL/Inspiracje/Icon-Drukarka-etykiet/Rejestracja-produktu/ (dalej: „Formularz")
 3. Kopię dowodu zakupu należy przesłać najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 roku na adres: programleitz@esselte.com
 4. Formularze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Nieważny Formularz nie uprawnia do udziału w Promocji. Do udziału w Promocji nie uprawnia również Formularz wypełniony po zakończeniu okresu Promocji.
 5. Faktury VAT lub paragony będące dowodami zakupu lub inne dowody zakupu Produktów promocyjnych powinny zostać zachowane do kontroli.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dowodu zakupu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zgłoszenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zgłoszenia do udziału w Promocji w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu.
 8. Każde ważne Zgłoszenie uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.

IV. Nagroda w Promocji.

 1. Nagrodą w Promocji jest Mini głośnik Bluetooth, Leitz Complete, czarny (dalej „Nagroda"). Wartość jednej Nagrody to kwota 225 złotych brutto.
 2. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania Nagrody, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.
 4. Jedno zgłoszenie uprawnia do odbioru jednej Nagrody. Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia i otrzymać Nagrodę za każde prawidłowo dokonane Zgłoszenie.

V. Przekazanie Nagród.

 1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu. Wysyłka Nagród następować będzie do Uczestników pocztą lub przesyłką kurierską w cyklach dwutygodniowych.
 2. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera ma możliwość odebrać ją w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 3. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród.

VI. Odpowiedzialność.

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

VII. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

VIII. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja Leitz Icon". Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane.
 3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdyby do rozpatrzenia reklamacji niezbędne było uzupełnienie informacji, Organizator zwróci się w tym terminie do Uczestnika o ich uzupełnienie, a 14 -dniowy termin ustalony na zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji liczony będzie od dnia otrzymania przez Organizatora odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.
 5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.leitz.com/pl-PL/Inspiracje/Icon-Drukarka-etykiet/Rejestracja-produktu/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wystąpieniem tego zdarzenia.
 5. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Formularzu lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 6. Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.