Ugrás az oldal tetejére

Részvételi Szabályzat

 

1.       A Leitz Trusens “Lélegezz tisztább levegőt" promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

 2.       A Promóció 2021. május 1. napján 00 óra 00 perctől 2021.július 31. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

 3.       Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

 4.       A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.    A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban Leitz Trusens légtisztítót („Termék”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
    • a https://www.leitz.com/trusenspromocio weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2     Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.    A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

4.4.    Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

4.5.    Szervező kizárólag azokat a számlákat, szállítóleveleket tekinti érvényesnek, melyekkel a Résztvevő más Leitz promócióra még nem regisztrált.

 

5. Ajándék

5.1    A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők az alábbi ajándékokat igényelhetik (a továbbiakban „Ajándék”). A Résztvevő kizárólag a Termék típusának megfelelő szűrőt választhat.

2415115 - Allergia és influenza 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-1000 légtisztítóhoz
2415117 - Allergia és influenza 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-2000 / Z-2500 légtisztítóhoz
2415119 - Allergia és influenza 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-3000 / Z-3500 légtisztítóhoz
2415121- Szag és VOC 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz Trusens Z-1000 légtisztítóhoz
2415123 - Szag és VOC 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-2000 / Z-2500 légtisztítóhoz
2415125 - Szag és VOC 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-3000 / Z-3500 légtisztítóhoz
2415127 - Háziállat 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-1000 légtisztítóhoz
2415129 - Háziállat 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-2000 / Z-2500 légtisztítóhoz
2415131 - Háziállat 3 az 1-ben HEPA dobszűrő Leitz TruSens Z-3000 / Z-3500 légtisztítóhoz

5.2     Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Terméket vásárol. Minden Ajándékigényhez új Regisztráció szükséges. Egy Résztvevő maximálisan 3 db ajándékot igényelhet a promóciós időszak alatt. 

5.3.    Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4.    Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2021. június 1. és 2021. augusztus 31. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2021. szeptember 30-ig munkaidőben.

 

6.   Adófizetés és egyéb költségek: a Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 

7  Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. Címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.    Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.    Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

Budapest, 2021.04.28.