Ugrás az oldal tetejére

“VÁSÁROLJ LEITZ FÜZETET ÉS NYERJ PÁROS MOZIJEGYET!” promóció

 

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum a “Vásárolj Leitz füzetet és nyerj páros mozijegyet” nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) részvételi- és játékszabályzatát tartalmazza (a továbbiakbancsak „szabályzat“). A jelen szabályzat kizárólagos jelleggel szabályozza a Játékban való részvételt és a Játék lebonyolításának szabályait. E szabályzat módosítására kizárólag a jelen dokumentum közzétételi módjával megegyező módon, írásos formában kerülhet sor.

A Játék Szervezője:

Esselte Kft.

székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Capital Square irodaház

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41

 (a továbbiakban csak „Szervező”)

 

2. A Játék ideje és helye

A Játék 2017. augusztus 1. 00:00:00-tól 2017. szeptember 30. 23:59:59-ig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék időtartama“).

 

3. Részvétel a Játékban

3.1 A Játékban csak olyan, Magyarország területén lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá a Játék időtartama és a nyereményről szóló értesítés ideje alatt a jelen szabályzatban írt feltételeknek mindenben megfelelő, 18. életévét betöltött, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.10 pontja szerinti kizárás, és aki a Játék időtartama alatt:

• Leitz füzetet (a továbbiakban „Termék”) vásárol (a “Termékek” listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza);

• a http://www.leitz.com/hu-hu/promotions/notebooks-cinema/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, e-mail címe és mobiltelefonszáma megadásával regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”),  valamint

• válaszol a “Weboldalon” feltett promóciós kérdésre (a továbbiakban: “Promóciós kérdés”).

• elfogadja a jelen szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 6.8-6.11. pontban írtak szerinti kezeléséhez. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

3.2 A Szervező a Játékból kizárja azt a Játékost, aki harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3.3 A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos annyi db érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, ahány darab Leitz füzetet vásárolt a Játék időtartama alatt.

3.4 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3.5 A Játékosok a Regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.6 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő  Játékost a Játékból kizárja.

3.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.8. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező a Nyereményre való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

 

4. A játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 A Szervező a Játék során a Weboldalon kérdést tesz fel azzal kapcsolatosan, hogy miért szereti a Játékos a Leitz füzeteket .

4.2 A beküldött érvényes Pályázatok a Szervező által felállított 3 tagú zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elé kerülnek. A Zsűri a Pályázatokat hetente egyszer, a Pályázatok beküldését követő héten hétfői napokon értékeli ki. A Zsűri minden napra vonatkozóan 1 (egy) darab nyertes Pályázatot választ az adott napon beküldött Pályázatok közül. A nyertes Pályázatok kiválasztása során a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel. A nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

4.3. Egy Játékos annyi db érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, ahány db Leitz füzetet vásárolt a Játék időtartama alatt.

4.4 A nyertes Pályázókat a Szervező hetente egyszer, a Pályázatok beküldését követő héten hétfői napokon e-mailben tájékoztatja.

4.5 Az érvényes válaszok megítélésében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni.

4.6 A Zsűri a nyertes Pályázatok meghatározásakor egy (1) db tartaléknyertes Pályázatot választ ki. A tartaléknyertes Pályázat az az érvényesen beküldött Pályázat, amelyet a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján a sorban következő legjobb Pályázatnak ítél meg. A tartaléknyertes Pályáz abban az esetben válik jogosulttá az adott nyereményre, ha a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5. A játék nyereményei

5.1 A Játékban a következő nyeremény kerül kiosztásra: összesen 61 db (naponta 1db):

1 db páros, 2 főre szóló Cinema City mozijegy e-voucher formájában, összesen 3.520 Ft értékben (a továbbiakban: „Nyeremény”), mely 2db 2D mozijegyre váltható be bármelyik Cinema City mozi jegypénztárában.  Az ajándékjegyek felhasználhatók bármilyen 2D film megtekintéséhez, bármelyik Cinema City moziban.

5.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy darab Nyereményre lehet jogosult.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Szervező a nyertes Pályázókat hetente egyszer, a Pályázatok beküldését követő héten hétfői napokon e-mailben tájékoztatja a nyereményre való jogosultságról a Regisztráció során megadott e-mail címen.

5.2 A Nyereményeket a Szervező e-mailben  juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által a Regisztráció során megadott e-mail címre legkésőbb a nyeremények kiértékelését követő 14 napon belül. Az e-voucher e-mailban történő elküldésével a Szervező a nyereményt átadottnak tekinti.

5.3 A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek és kizárólag e-mail üzenet formájában ad a Szervező tájékoztatást.

5.4 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

5.6 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy azt a Játékost, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a Játékos bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.8 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy részvétele nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező - saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő Játékosnak adhatja.

5.9 A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért.

6.2 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3 A Játékos, a játékban való részvétellel, ill. a válaszadás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.4 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül - törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a Weboldalon közzétételre kerül.

6.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

6.6 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremények helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A Játékos nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A nyeremény sem egészében, sem részeiben nem átruházható, arra kizárólag a nyertes jogosult. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a Játékos esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.7 A Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy rendelkezésre bocsátott személyes adatait (név,  telefonszám, e-mail cím), valamint – nyertesség esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó adatokat, a Szervező, mint adatkezelő kezelje illetve feldolgozza. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adatkezelés célja a jelen játék lebonyolítása (kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása), nyertes Játékos esetén az adónyilvántartás a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Amennyiben ehhez a Játékos külön kifejezetten hozzájárult személyes adatai –utónév, név, kapcsolati e-mail cím - Szervező marketing-kapcsolattartása (a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás), üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatóak.

A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

6.8 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: Esselte Kft. 1133 Budapest, Váci út 76 címen vagy e-mailben a hu@esselte.com címen. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat. A résztvevő az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

6.9 A résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja marketing-kapcsolattartás keretében, amelyet megtehet a résztvevő egy lemondó nyilatkozat alábbi címen vagy e-mailben a pontos személyes adatait feltüntetve: Esselte Kft. 1133 Budapest, Váci út 76.; hu@esselte.com

6.10 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének  minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel  másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Játékosnak adhatja. Panaszt a hu@esselte.com e-mail címen fogadunk.

6.11 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

6.12 Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Kelt: Budapest, 2017. 08.24.

 

1.sz. melléklet

Cikkszám

Megnevezés

44490095

COMPLETE jegyzetfüzet A5, sima, fekete

44500000

Executive Active spirálfüzet PP, A5, kockás

44510000

Executive Active spirálfüzet PP, A5, vonalas

44520094

STYLE jegyzetfüzet, A5 sima, szaténfekete

44560000

Executive spirálfüzet PP, A5, kockás

44570000

Executive spirálfüzet PP, A5, vonalas

44580015

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, sárga

44580025

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, piros

44580035

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, kék

44580055

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, zöld

44580085

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, kockás, szürke

44590015

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, sárga

44590025

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, piros

44590035

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, kék

44590055

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, zöld

44590085

Office spirálfüzet karton borítóval, A5, vonalas, szürke

44610000

Executive spirálfüzet PP, A4, kockás

44620000

Executive spirálfüzet PP, A4, vonalas

44630000

Executive Active spirálfüzet PP, A4, kockás

44640000

Executive Active spirálfüzet PP, A4, vonalas

44650000

Executive rendszerező spirálfüzet PP, A4, kockás

44660000

Executive rendszerező spirálfüzet PP, A4, vonalas

44670000

Executive Project spirálfüzet PP, A4, kockás

44680000

Executive Project spirálfüzet PP, A4, vonalas

44710001

COMPLETE jegyzetfüzet A4, kockás, fehér

44710025

COMPLETE jegyzetfüzet A4, kockás, piros

44710095

COMPLETE jegyzetfüzet A4, kockás, fekete

44720001

COMPLETE jegyzetfüzet A4, vonalas, fehér

44720025

COMPLETE jegyzetfüzet A4, vonalas, piros

44720095

COMPLETE jegyzetfüzet A4, vonalas, fekete

44730001

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, kockás, fehér

44730095

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, kockás, fekete

44740001

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, vonalas, fehér

44740095

COMPLETE jegyzetfüzet iPad méret, vonalas, fekete

44750004

STYLE jegyzetfüzet, A4 vonalas, kristályfehér

44750028

STYLE jegyzetfüzet, A4 vonalas, gránátvörös

44750053

STYLE jegyzetfüzet, A4 vonalas, olajfazöld

44750069

STYLE jegyzetfüzet, A4 vonalas, titánkék

44750094

STYLE jegyzetfüzet, A4 vonalas, szaténfekete

44760004

STYLE jegyzetfüzet, A4 kockás, kristályfehér

44760028

STYLE jegyzetfüzet, A4 kockás, gránátvörös

44760053

STYLE jegyzetfüzet, A4 kockás, olajfazöld

44760069

STYLE jegyzetfüzet, A4 kockás, titánkék

44760094

STYLE jegyzetfüzet, A4 kockás, szaténfekete

44770001

COMPLETE jegyzetfüzet A5, kockás, fehér

44770025

COMPLETE jegyzetfüzet A5, kockás, piros

44770095

COMPLETE jegyzetfüzet A5, kockás, fekete

44780001

COMPLETE jegyzetfüzet A5, vonalas, fehér

44780025

COMPLETE jegyzetfüzet A5, vonalas, piros

44780095

COMPLETE jegyzetfüzet A5, vonalas, fekete

44790001

COMPLETE jegyzetfüzet A6, kockás, fehér

44790025

COMPLETE jegyzetfüzet A6, kockás, piros

44790095

COMPLETE jegyzetfüzet A6, kockás, fekete

44800001

COMPLETE jegyzetfüzet A6, vonalas, fehér

44800025

COMPLETE jegyzetfüzet A6, vonalas, piros

44800095

COMPLETE jegyzetfüzet A6, vonalas, fekete

44850004

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, kristályfehér

44850028

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, gránátvörös

44850053

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, olajfazöld

44850069

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, titánkék

44850094

STYLE jegyzetfüzet, A5 vonalas, szaténfekete

44860004

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, kristályfehér

44860028

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, gránátvörös

44860053

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, olajfazöld

44860069

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, titánkék

44860094

STYLE jegyzetfüzet, A5 kockás, szaténfekete

44890004

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, kristályfehér

44890028

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, gránátvörös

44890053

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, olajfazöld

44890069

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, titánkék

44890094

STYLE jegyzetfüzet, A6 vonalas, szaténfekete

44910004

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, kristályfehér

44910028

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, gránátvörös

44910053

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, olajfazöld

44910069

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, titánkék

44910094

STYLE jegyzetfüzet, A6 kockás, szaténfekete

44950015

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, sárga

44950025

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, piros

44950035

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, kék

44950055

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, zöld

44950085

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, kockás, szürke

44960015

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, sárga

44960025

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, piros

44960035

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, kék

44960055

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, zöld

44960085

Office spirálfüzet PP borítóval, A4, vonalas, szürke

44980015

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, sárga

44980025

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, piros

44980035

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, kék

44980055

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, zöld

44980085

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, kockás, szürke

44990015

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, sárga

44990025

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, piros

44990035

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, kék

44990055

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, zöld

44990085

Office spirálfüzet PP borítóval, A5, vonalas, szürke

46251001

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, fehér

46251023

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, rózsaszín

46251036

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, kék

46251044

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, narancs

46251051

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, jégkék

46251062

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, lila

46251064

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, vonalas, zöld

46261001

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, fehér

46261023

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, rózsaszín

46261036

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, kék

46261044

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, narancs

46261051

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, jégkék

46261062

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, lila

46261064

Lakkfényű WOW beírókönyv A4, kockás, zöld

46271001

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, fehér

46271023

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, rózsaszín

46271036

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, kék

46271044

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, narancs

46271051

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, jégkék

46271062

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, lila

46271064

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, vonalas, zöld

46281001

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, fehér

46281023

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, rózsaszín

46281036

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, kék

46281044

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, narancs

46281051

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, jégkék

46281062

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, lila

46281064

Lakkfényű WOW beírókönyv A5, kockás, zöld

46370023

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, rózsaszín

46370036

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, kék

46370044

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, narancs

46370051

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, jégkék

46370062

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, lila

46370064

WOW spirálfüzet, A4, vonalas, zöld

46380023

WOW spirálfüzet, A4, kockás, rózsaszín

46380036

WOW spirálfüzet, A4, kockás, kék

46380044

WOW spirálfüzet, A4, kockás, narancs

46380051

WOW spirálfüzet, A4, kockás, jégkék

46380062

WOW spirálfüzet, A4, kockás, lila

46380064

WOW spirálfüzet, A4, kockás, zöld

46390023

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, rózsaszín

46390036

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, kék

46390044

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, narancs

46390051

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, jégkék

46390062

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, lila

46390064

WOW spirálfüzet, A5, vonalas, zöld

46410023

WOW spirálfüzet, A5, kockás, rózsaszín

46410036

WOW spirálfüzet, A5, kockás, kék

46410044

WOW spirálfüzet, A5, kockás, narancs

46410051

WOW spirálfüzet, A5, kockás, jégkék

46410062

WOW spirálfüzet, A5, kockás, lila

46410064

WOW spirálfüzet, A5, kockás, zöld

46420023

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, rózsaszín

46420036

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, kék

46420044

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, narancs

46420051

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, jégkék

46420062

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, lila

46420064

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, vonalas, zöld

46430023

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, rózsaszín

46430036

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, kék

46430044

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, narancs

46430051

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, jégkék

46430062

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, lila

46430064

WOW rendszerező spirálfüzet, A4, kockás, zöld

46440023

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, rózsaszín

46440036

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, kék

46440044

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, narancs

46440051

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, jégkék

46440062

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, lila

46440064

WOW Active spirálfüzet, A4, vonalas, zöld

46450023

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, rózsaszín

46450036

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, kék

46450044

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, narancs

46450051

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, jégkék

46450062

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, lila

46450064

WOW Active spirálfüzet, A4, kockás, zöld

46470015

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, sárga

46470025

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, piros

46470035

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, kék

46470055

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, zöld

46470085

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, kockás, szürke

46480015

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, sárga

46480025

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, piros

46480035

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, kék

46480055

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, zöld

46480085

Office spirálfüzet karton borítóval, A4, vonalas, szürke