RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

1. A Leitz IQ "Papírkosár helyett" promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2. A Promóció 2022. január 3. napján 00 óra 00 perctől 2022. március 31. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

3. Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

4. A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1. A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

 • a magyarországi viszonteladói hálózatban Leitz IQ iratmegsemmisítőt („Termék”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol;
 • http://www.leitz.com/papirkosarhelyett weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe és mobiltelefonszáma megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”)
 • a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2  Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.  A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból.

4.4. Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

5. Ajándék

5.1 A Promóció során a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők az alábbi ajándékra jogosultak: (a továbbiakban „Ajándék”):  

 • Leitz Ergo Cosy laptop állvány (cikkszám: 642600..)

5.2  Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány vásárlási bizonylatot töltött fel. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges. Egy Résztvevő maximálisan 3 db Ajándékot igényelhet a promóciós időszak alatt.

5.3. Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2022. február 1. és 2022. május 31. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2022. június 30-ig munkaidőben.

6. Adófizetés és egyéb költségek: a Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1 A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4. A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5. Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

Budapest, 2022.  január 3. 

Esselte Kft.

Szervező

 

Promóciós cikkszámlista:

 • IQ Home Office (80090000)
 • IQ Slim Home Office (80010000)
 • IQ Office P5 (80020000)
 • IQ Office P4 (80030000)
 • IQ Office Pro P6+ (80100000)
 • IQ Office Pro P5+ (80040000)
 • IQ Office Pro P5 (80050000)
 • IQ Office Pro P4 (80060000)