#WORKLEITZBALANCE PROMÓCIÓS JÁTÉK

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

I. A Játékszabályzat hatálya

A jelen promóciós játék szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az „Esselte Kft.” (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41), mint a promóciós játék szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a megrendezésre kerülő #WORKLEITZBALANCE promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék). A Játék a leitz.com/balance címen érhető el.

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Résztvevő), akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

II. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, a Játék oldalán érvényes regisztrációval rendelkeznek, elfogadják a jelen Szabályzatot, valamint Adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulnak személyes adataik Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A Szervező a Játékból kizárhatja azokat a Résztvevőket, akik:

a regisztráció során valótlan adatokat adnak meg;

egy játékra többször regisztrálnak;

más személy adatait felhasználva regisztrálnak;

a jelen játékban, a Szervező által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el;

a Szervezőt bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek;

nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el;

nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál; - bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét;

jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sértik.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A kizárt felhasználó adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. A kizárt felhasználó a játékban a későbbiekben nem vehet részt.

 

III. A Játék lebonyolításának folyamata és részvétel a Játékban

A Résztvevő úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt kitölti a https://www.leitz.com/hu-hu/promotions/workleitzbalance-cosy weboldal Játssz&nyerj aloldalán található kvízjátékot. Ehhez a Résztvevőnek meg kell adnia az értesítési e-mail címét, nevét és postai címét, melyet a Szervező a nyerés esetén a Nyeremény kiküldésére használ. Ezzel egyidejűleg a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót is el kell fogadnia.

A Játékban a kvíz során helyes válaszokat beküldő Résztvevők vesznek részt.

Egy Résztvevő egy fordulóra csak egy alkalommal regisztrálhat. A részvétel további feltétele, hogy a Résztvevő által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Résztvevő által megadott elérhetőségeken.

Minden Résztvevő csak egyszer jogosult nyerni a Játékban.

 

IV. A Játék időtartama

  1. forduló időtartama: 2022. január 3 – 2022. február 13.
  2. forduló időtartama: 2022. február 14. – 2022. március 31.

A Résztvevők a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni.

 

 V. Nyeremények

A Játék során minden 10. helyes válaszokat beküldő Résztvevő nyer.

  1. forduló: Cosy jegyzetfüzetet
  2. forduló: Cosy kaspót

Elérhető nyeremények száma: 50db-50db mindkét forduló során.

 

VI. Eredményhirdetés

A Nyerteseket a Szervező a megadott email címen tájékoztatja legkésőbb a Játék végét követő 1 héten belül.

 

VII. Nyeremények átadása

A Nyereményt a Szervező a Játék során megadott címre kézbesíti 2022. március 1. és 2022. április 30. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő a Nyereményt csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2022. május 31-ig munkaidőben.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Résztvevőt a nyertes hirdetés követően is jogosult kizárni, a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt jogi úton követelje vissza, ha a nyertes Résztvevő kizárásának lett volna helye. A nyertes kizárása után a nyereményeket az át nem vett nyereményekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

 

VIII.  Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A jelen Játékban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a Résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

 

IX. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyeremények kézbesítésének költségét. A Játék használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Résztvevők saját maguk viselik.

Szervező a jelen Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Szervező nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Résztvevők részére. A felhasználók adatainak kezelésére külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik, amely elérhető: https://www.leitz.com/hu-hu/privacy-policy/

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevőt ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető.

A Résztvevők panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Résztvevőt tájékoztatja.

 

Budapest, 2022. január 3.