Pravidla soutěže LEITZ – „ZPÁTKY DO ŠKOLY S LEITZ URBAN CHIC"

1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2. Název spotřebitelské soutěže: ZPÁTKY DO ŠKOLY S LEITZ URBAN CHI (dále jen „Soutěž“)

3. Soutěž probíhá od 1.8.2017 do 31.10.2017


4. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení soutěžní
hovýrobku/výrobků značky Leitz z řady Urban Chic (dále jen „Soutěžní výrobky“) v minimální hodnotě 500 Kč v období trvání Soutěže a zaregistrování nákupu na stránkách www.leitz.com/urban, potvrzení souhlasu s těmito pravidly včetně zpracování osobních údajů. Nákup se musí uskutečnit u distributora výrobků v České republice nebo Slovenské republice.

5. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí Soutěžní výrobky (dále jen „Účastník“) a při registraci uvede doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

6. Každý nákup lze registrovat pouze jednou, součástí registrace nákupu je zaslání scanu/kopie nákupního dokladu na soutěžní email  esselte@esseltesoutez.eu. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje Soutěžní výrobky.

7. Pořadatel jednou za měsíc vylosuje jednoho výherce z registrací v České republice a Slovenské republice, který vyhraje 1 longboard v hodnotě 7000 Kč.


8. Každý Účastník může být vylosován pouze jednou.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti daňových dokladů.

10. Účastníci budou v případě výhry kontaktováni na emailovou adresu zadanou při registraci do Soutěže s žádostí o zaslání daňového dokladu, po zaslání dokladu Účastníkem, bude Výhra zaslána přepravní službou. Pokud bude výhra vrácena Pořadateli jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

11. Výhry budou rozesílány po ukončení každého soutěžního týdne.

12. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit Soutěže jen s jejím souhlasem.

13. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci ani zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely Pořadatele.

15. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu výher či zpráv.

16. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

17. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherců Soutěže, tj. jména, příjmení a adresy Účastníků za účelem rozesílání výher subjektům osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení tohoto účelu. Osobní data budou zpracovávaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

18. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů ve znění:

Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

19. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.

20. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

21. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

22. Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.

23. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně Soutěže může obrátit na email: objednavky@esselte.com.

24. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na uvedených webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

V Praze, dne 1.8.2017