Nahoru

Pravidla soutěže „Chytře na Home Office“

1) Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)
2) Název spotřebitelské soutěže: „Chytře na Home Office“ (dále jen „Soutěž“)
3) Soutěž probíhá od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021. V případě, že budou vyčerpány zásoby cen věnované do Soutěže před 30.6.2021, bude Soutěž ukončena.
4) Podmínkou účasti v Soutěži je:
• Zakoupení jakéhokoliv jednoho a více produktů značky Leitz nebo Kensington (viz níže seznam)
• Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/soutez-smart-worker/
• a souhlasem s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.
5) Při nákupu soutěžních výrobků (definovaných níže) v minimální hodnotě 999 CZK (40 EUR) a splnění všech podmínek obdrží Účastník dárek v podobě Exkluzivního mobilního bloku LEITZ WOW (dále jen „Blok“). Barvu Bloku si může účastník na stránce Soutěže vybrat, nicméně vybere-li si takovou barvu, která v době odesílání dárku již není k dispozici, má Pořadatel právo nahradit dárek odpovídajícím produktem v jiné barvě, která bude vybrána náhodně.
6) Při nákupu soutěžních výrobků (definovaných dále) v minimální hodnotě 6.499 CZK (250 EUR) a splnění všech podmínek obdrží Účastník dárek v podobě hodinek SKAGEN v trendy barvách (dále jen „Hodinky“). Barva Hodinek bude vybrána náhodně.
7) Hodnota nákupu soutěžních výrobků bude určena součtem prodejních cen včetně DPH všech soutěžních výrobků na nahraném nákupním dokladu při on-line registraci Účastníka na soutěžní stránce.
8) Soutěž se vztahuje pouze na produkty značky Leitz a Kensington. Jejich úplný seznam s objednacími kódy výrobce Acco Brands (Esselte) viz odkaz níže.
9) Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s trvalým nebo přechodným bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.
10) Účastník může nahrávat doklady o koupi: účtenky nebo faktury po celou dobu trvání soutěže nebo do vyčerpání cen. V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných cen. Množství výher bylo stanoveno s ohledem na minulé akce tak, aby bylo dostatečné po celou dobu konání, nicméně, v případě vyčerpání těchto stanovených počtů cen před 30. 6. 2021, bude Soutěž ukončena.
11) Každý Účastník může získat maximálně 5 výher - Blok a 5 výher - Hodinky.
12) Cenu lze vyžádat na soutěžní stránce https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/soutez-smart-worker/
13) Výhra bude výherci zaslána v závislosti na dni doručení výzvy o soutěžní cenu Pořadateli - společnosti ESSELTE, s. r. o.
14) V případě nákupu uskutečněném mimo dobu soutěže, bude tento doklad považován za neplatný.
15) Výhry budou výhercům zaslány na adresu uvedenou při registraci do soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
16) Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.
17) Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r. o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři Esselte výrobků a jejich rodinní příslušníci.
18) Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.
19) Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.
20) V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:
a) Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s. r. o., IČO 25107721, spisová značka C50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;
b) Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže
c) Účely zpracování: Pořádání této soutěže
d) Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení
e) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem
f) Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kompletní seznam soutěžních výrobků Leitz a Kensington najdete ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidlá súťaže „Šikovne na Home Office“

1) Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (ďalej len "Usporiadateľ").
2) Názov spotrebiteľskej súťaže: „Šikovne na Home Office“ (ďalej len "Súťaž").
3) Súťaž prebieha od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021. V prípade, že budú zásoby cien venované do Súťaže vyčerpané pred 30. 6. 2021, bude Súťaž ukončená.
4) Podmienkou účasti v Súťaži je:
• zakúpenie akéhokoľvek jedného a viacerých výrobkov z kolekcie Leitz a Kensington (viz odkaz nižše),
• vyžiadanie ceny prostredníctvom súťažného formulára, nahratím nákupného dokladu na českej súťažnej stránke
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/soutez-smart-worker/
• a súhlasom s týmito pravidlami. Nahratý nákupný doklad musí byť zreteľne čitateľný.
5) Pri nákupe súťažných výrobkov (viz odkaz nižše) v minimálnej hodnote 40 EUR (999 CZK) a splnení všetkých podmienok dostane Účastník darček v podobe exkluzívneho mobilného bloku LEITZ WOW (ďalej len „Blok“). Farbu Bloku si môže Účastník na stránke Súťaže vybrať, ale ak si vyberie takú farbu, ktorá v čase odosielania darčeka už nie je k dispozícii, má Usporiadateľ právo nahradiť darček zodpovedajúcim produktom v inej farbe, ktorá bude vybraná náhodne.
6) Pri nákupe súťažných výrobkov (viz odkaz nižše) v minimálnej hodnote 250 EUR (6499 CZK) a splnení všetkých podmienok dostane Účastník darček v podobe hodiniek SKAGEN v trendy farbách (ďalej len „Hodinky“). Farba hodiniek bude vybratá náhodne.
7) Hodnota nákupu súťažných výrobkov bude určená súčtom predajných cien vrátane DPH všetkých súťažných výrobkov na nahratom nákupnom doklade pri on-line registrácii Účastníka na súťažnej stránke.
8) Súťaž sa vzťahuje len na produkty značky Leitz a Kensington. Ich úplný zoznam s objednávacími kódmi výrobcu Acco Brands (Esselte) - viz odkaz nižše.
9) Súťaže sa smie zúčastniť iba fyzická osoba s trvalým alebo prechodným bydliskom v Českej či Slovenskej republike, ktorá si zakúpi súťažný výrobok v Českej alebo Slovenskej republike (ďalej len "účastník"). Doručovanie výhier mimo Českú alebo Slovenskú republiku nie je možné.
10) Účastník môže nahrávať doklady o kúpe, účtenky alebo faktúry počas trvania súťaže alebo do vyčerpania výhier. V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných cien. S ohľadom na minulé akcie bolo množstvo výhier stanovené tak, aby postačovalo po celú dobu trvania súťaže, avšak v prípade ich vyčerpania pred 30. 6. 2021 bude súťaž ukončená.
11) Každý účastník môže získať maximálne 5× výhru blok a 5× výhru hodinky.
12) Cenu si možno vyžiadať na súťažnej stránke
https://www.leitz.com/cs-cz/promotions/soutez-smart-worker
13) Výhra bude výhercovi odoslaná v závislosti odo dňa doručenia výzvy o súťažnú cenu usporiadateľovi – spoločnosti ESSELTE, s. r. o.
14) V prípade nákupu uskutočneného mimo obdobia súťaže bude tento doklad považovaný za neplatný.
15) Výhry budú výhercom odoslané na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. Ak bude výhra vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či neprevzatá výhercom, prepadne v prospech Usporiadateľa.
16) Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby sa možno súťaže zúčastniť len s jej súhlasom.
17) Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s. r.o. a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci, ani ďalší distribútori Esselte výrobkov a ich rodinní príslušníci.
18) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotografie výhercov na účely publicity súťaže a na propagačné účely usporiadateľa a výhercovi tým nevzniká žiadny nárok na honorár.
19) Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier počas dopravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.
20) V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) tu informujeme účastníkov tejto súťaže o základných podmienkach spracovania ich osobných údajov a ich právach:
a) Totožnosť a kontaktné údaje správcu: ESSELTE, s. r. o., IČO 25107721, spisová značka C50233 vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14 200.
b) Rozsah spracovávaných údajov: V rozsahu registrácie do tejto súťaže.
c) Účely spracovania: Usporiadanie tejto súťaže.
d) Právny základ pre spracovanie: Plnenie zmluvy podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) uvedeného Nariadenia.
e) Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené: V čase nevyhnutnom na usporiadanie súťaže, u výhercov v čase danom zákonom.
f) Poučenie subjektu údajov: Súhlas nie je povinný, bez neho sa však nie je možné tejto súťaže zúčastniť a čerpať výhody s tým spojené. Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo vzniesť u usporiadateľa námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením usporiadateľovi, ktoré možno uskutočniť buď listom, telefonicky alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch. Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kompletný zoznam súťažných výrobkov Leitz a Kensington nájdete TU