Pravidla soutěže LEITZ Vždy skvělý výkon s výrobky LEITZ.“

  

1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2. Název spotřebitelské soutěže: „Vždy skvělý výkon s výrobky LEITZ.“ (dále jen „Soutěž“)

3. Soutěž probíhá od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 nebo do vyčerpání zásob. V případě, že budou soutěžní výrobky označené samolepkou vyprodány před 31. 3. 2014 nebo budou vyčerpány zásoby cen, bude Soutěž ukončena.

4. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení soutěžního balení výrobku značky Leitz, který je označen samolepkou se soutěžním kódem, který je viditelný po odstranění vrchní fólie na samolepce (dále jen „Samolepka“ a „Kód“), zadání tohoto Kódu společně s registrací na soutěžní webové stránce www.leitz.com/performance, potvrzení souhlasu s těmito pravidly včetně zpracování osobních údajů a následné sbírání bodů na webovém účtě.

5. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí výrobek značky Leitz označený Samolepkou (dále jen „Soutěžní výrobek“ a „Účastník“) a při registraci uvede doručovací adresu v České nebo Slovenské republice. Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

6. Každý Kód má své bodové ohodnocení v hodnotě 5, 10, a 25bodů. Samolepky budou nalepeny na vybrané výrobky Leitz. Seznam Soutěžních výrobků a jejich bodového ohodnocení
je umístěn na soutěžní webové stránce na www.leitz.com/performance.

7. Účastník sbírá po dobu trvání Soutěže, nebo do vyprodání zásob soutěžního balení nebo výher, s každým zakoupeným Soutěžním výrobkem body na svém webovém účtě, které při dosažení určité bodové úrovně může vyměnit za ceny.

8. V Soutěži jsou 3 bodové úrovně pro získání ceny:

a. Při dosažení 1. bodové úrovně 150 bodů může Účastník vyměnit body za Stylus Leitz Complete 4 v 1, černý nebo Zápisník Leitz Complete, velikost iPADu, čtverečkovaný, černý.

b. Při dosažení 2. bodové úrovně 300 bodů může Účastník vyměnit body za Přenosný mini reproduktor Leitz Complete nebo set tří LED elektrických bezdrátových svíček Philips.

c. Při dosažení 3. bodové úrovně 900 bodů může Účastník vyměnit body za Profesionální bluetooth stereo reproduktor Leitz Complete v bílé barvě nebo LED stolní lampu Philips v bílé barvě.

9. Množství výher bylo stanoveno s ohledem na minulé akce tak, aby bylo dostatečné po celou dobu konání Soutěže. Nicméně, v případě vyčerpání zvolené výhry v určité bodové úrovni může pořadatel bez dalšího upozornění vydat jako náhradu druhou výhru v téže bodové úrovni. V případě vyčerpání výher před 31. 3. 2014, bude Soutěž bez náhrady ukončena a výhry nebudou vydávány ani při dosažení bodové úrovně.

10. Pořadatel bude vyžadovat prokázání nároku na cenu na nejvyšší bodové úrovni doložením prodejního dokladu na Soutěžní výrobky, které obsahovaly Samolepku a originály Samolepek
s Kódy. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad),
který obsahuje výrobky Leitz zařazené do Soutěže.

11. Pořadatel má právo Výherce požádat o prokázání jeho nároku na výhru na jakékoliv bodové úrovni. Výherce je povinen, na základě žádosti od Pořadatele, doložit svůj nárok prodejním dokladem na Soutěžní výrobky, které obsahovaly Samolepku a originály Samolepek
s Kódy. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad),
který obsahuje výrobky Leitz zařazené do Soutěže.

12. V případě nákupu uskutečněném až po registraci či zadání Kódu na webových stránkách
bude tento Kód považován za neplatný.

13. Každý soutěžní Kód může být zadán na soutěžní stránce pouze jednou.

14. Do Soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní Kódy. Platným soutěžním Kódem se rozumí takový kód, který byl pořadatelem vygenerován a je evidován v databázi Kódů.

15. Každý Kód je unikátní. V případě zadání stejného Kódu vícekrát pořadatel akceptuje Kód,
který byl zadán jako první. Při opakovaném zadání jednoho Kódu je opakovaně zadaný Kód neplatný.

16. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech zadaných Kódů.

17. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže.
Pokud bude výhra vrácena Pořadateli jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

18. Výhry budou rozesílány po ukončení každého soutěžního měsíce.

19. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit Soutěže jen s jejím souhlasem.

20. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci
ani zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci.

21. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže
a pro propagační účely pořadatele.

22. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu výher či zpráv.

23. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

24. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů
ve znění:

Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, ato pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny.
Máte
právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů.
Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
se
zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat

správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý

stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Bude-li
tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních

údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

25. Zapojením do Soutěže uděluje Účastník Soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů
pro občany Slovenské republiky ve znění:

Účasťou v súťaži udeľuje účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas s bezodplatným uverejnením a využitím svojho mena, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa alebo organizátora, vrátane šírenia a použitia týchto osobnostných atribútov v médiách v súlade
s ustanovením §12 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s prípadným elektronickým spracovaním uvedených údajov o svojej osobe ( meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, údaj o účasti v súťaži )
za účelom ich využitia na marketingové účely (najme zasielanie informácii o výrobkoch a akciách vrátane komunikácie elektronickej) usporiadateľovi Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 - Libuš, Česká republika na dobu neurčitú v súlade s zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a zároveň potvrdzuje,
že je oboznámený so všetkými právami, ktoré mu z tohto zákona vyplývajú t.j. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že može súhlas kedykoľvek odvolať, že má právo na prístup k nim, ako aj so všetkými právami vyplývajúcimi z tohto zákona.

26. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherců Soutěže, tj. jména, příjmení a adresy Účastníků za účelem rozesílání výher subjektům osobních údajů a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení tohoto účelu. Osobní data budou zpracovávaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.

27. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit
či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.

28. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty.

29. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se
je plně dodržovat.

30. Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.

31. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně Soutěže může obrátit na email: objednavky@esselte.com.

32. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na uvedených webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies
lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

V Praze, dne 1. listopadu 2013