Nahoru
Nahoru

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za nákup čističky vzduchu Leitz TruSens!

Jsme rádi, že jste si zakoupili výrobek značky Leitz TruSens. Vaší volby si vážíme a rádi bychom Vám poděkovali za nákup náhradním balením uhlíkových filtrů. Co pro to musíte udělat?

Zkrácené podmínky propagační akce „Získejte náhradní balení uhlíkových filtrů k čističkám vzduchu Leitz TruSens“:

• Podělte se s námi o vaši zkušenost s čističkou vzduchu Leitz TruSens a napište recenzi na e-shop obchodu, u kterého jste čističku zakoupili.

• Po jejím schválení a uveřejnění u produktu nám recenzi zašlete ve formě URL odkazu a obrázku. Spolu s tím nám zašlete kopii nákupního dokladu a adresu, kam Vám máme odměnu zaslat. Vše nám zašlete na e-mailovou adresu: objednavky@acco.com

• Jakmile ověříme Vaši recenzi, odešleme poděkování na poskytnutou adresu. 

• Akce probíhá od 1. listopadu 2020 do 30. června 2021 nebo do vyčerpání zásob.

• Více informací a úplně znění podmínek propagační akce naleznete NÍŽE.

 

 

 

Nahoru

Úplné podmínky propagační akce „Získejte náhradní balení uhlíkových filtrů k čističkám vzduchu Leitz TruSens“:

 1.  Pořadatel propagační akce:
  Pořadatelem propagační akce je: Esselte s.r.o., V Lužích 818, Praha 4, 142 00, IČ: 25107721, spisová značka     C 50233 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“)
 2. Termín a místo konání propagační akce:
  Propagační akce probíhá v termínu: 1.11.2020-30.6.2021 nebo do vyčerpání zásob odměn/poděkování. Propagační akce se týká pouze výrobků značky Leitz TruSens zakoupených spotřebitelem u vybraných prodejců uvedených v těchto pravidlech.
 3. Účastník propagační akce:
  Účastníkem propagační akce se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České a Slovenské republiky (dále jen „účastník propagační akce“ nebo také „zákazník“). Každý účastník se může účastnit akce několikrát a platí pravidlo, že za jeden zakoupený produkt čističky vzduchu Leitz TruSens obdrží zákazník právě jedno balení náhradních uhlíkových filtrů pro danou čističku vzduchu Leitz TruSens.
 4. Produkty zařazené do propagační akce:
  Zákazník, který zakoupí v době konání propagační akce u daného vybraného prodejce některý z níže uvedených produktů Leitz TruSens a splní též všechna pravidla propagační akce, získá příslušné náhradní balení uhlíkových filtrů k zakoupené čističce vzduchu Leitz TruSens.

  Název produktu

  EAN

  Náhradní balení uhlíkových filtrů

  EAN

  Leitz TruSens Z-1000

  5028252617123

  TruSens Carbon Filter Z-1000 3 ks

  5028252599795

  Leitz TruSens Z-2000

  5028252617147

  Trusens Carbon Filter Z-2000 3 ks

  5028252599825

  Leitz TruSens Z-3000

  5028252617154

  TruSens Carbon Filter Z-3000 3 ks

  5028252599856


  Vybraní prodejci:

  • Alza (www.alza.cz, www.alza.sk)
  • Mall (www.mall.cz, www.mall.sk)
  • Electro World (www.electroworld.cz)
  • Datart (www.datart.cz, www.datart.sk)

 5. Podmínky účasti v prodejní akci:
  1. Zakoupení jednoho z vybraných (výše uvedených) produktů Leitz TruSens u vybraných prodejců.
  2. Sepsání recenze zakoupené čističky Leitz TruSens a její úspěšné vložení na e-shop obchodu, u kterého byla zakoupena.
  3. Kompletní, včasné a řádné dodání všech podkladů (obrázek nově napsané recenze, odkaz na nově napsanou recenzi, kopie nákupního dokladu, adresa pro zaslání odměny) na e-mailovou adresu: objednavky@acco.com. Do předmětu e-mailu uvěďte „Leitz TruSens recenze“. Pořadatel neodpovídá za doručení e-mailové zprávy. Odesláním požadavku na zaslání odměny/poděkování udělujete automaticky souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje požadované po účastníkovi jsou: jméno, příjmení, adresa pro zaslání odměny, kontaktní e-mail, naskenovaný / vyfocený nákupní doklad. Při splnění výše uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná odměna/poděkování. Uplatnit nárok na odměnu lze u jednoho výrobku jednou účtenkou pouze jedním zákazníkem. V případě chybných nebo neúplných zaslaných údajů nebude zákazníkovi odměna/poděkování poskytnuto. V případě nesplnění podmínek, či nesprávného, pozdního, neúplného či nepravdivého poskytnutí podkladů nebude možné nárok na odměnu/poděkování uplatnit. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů včetně adresy pro zaslání odměny/poděkování. Společnost Esselte s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené dopravcem při dopravě odměny/poděkování. V případě, že by se stalo, že pořadatel akce nebude mít odměny/poděkování skladem, nelze požadovat po pořadateli finanční náhradu. Odměny/poděkování nelze vyplatit ve formě finanční náhrady. Zákazník souhlasí s elektronickou komunikací týkající se pouze této propagační akce formou elektronické pošty.
 6. Zpracování osobních údajů a osobní práva
  Účastí na této propagační akci a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, kopie nákupního dokladu) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali pořadatel jako správce a jím určené agentury jako zpracovatelé tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – adresa
  - e-mailová adresa
  - kopie nákupního dokladu
  – zakoupený typ výrobku, místo zakoupení

  Účelem je zprocesování propagační akce a umožnění zaslání odměny/poděkování. Pořadatel může zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce.
  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, kdy pořadatel si může ponechat údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností stanovených mu Nařízením. Zpětvzetí souhlasu je provedeno formou zaslání emailu nebo dopisu do sídla pořadatele, kterým jsou buď sídlo společnosti, nebo email objednavky@acco.com.
  Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a pořadateli:
  • vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po pořadateli, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto údajů,
  • žádat po pořadateli výmaz svých osobních údajů v rozsahu, který není v rozporu se zákonnými povinnostmi identifikace platby uloženými pořadateli a v ZDP a/nebo ZU
  • vyžádat si u Esselte s.r.o. aktualizaci nebo úpravu, případně žádat omezení zpracování,
  • na přenositelnost osobních údajů
  • respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud

 7. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v propagační akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v propagační akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do propagační akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka propagační akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel propagační akce nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v propagační akci. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv propagační akci ukončit, zkrátit, přerušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech propagační akce, či jejímu odvolání, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno https://www.leitz.com/cs-cz/ v sekci „Kampaně“. Účinnost této změny nastává okamžikem uveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměny v propagační akci.