Top

REGULAMIN PROMOCJI

„KUPUJ NOTATNIKI LEITZ, ZDOBYWAJ BILETY DO KINA”

 

       I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji o nazwie „KUPUJ NOTATNIKI LEITZ, ZDOBYWAJ BILETY DO KINA”, zwanej dalej „Promocją”, jest Esselte Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach,przy ul. Przemysłowej 11A, 26-900 Kozienice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, NIP: 8120005317, REGON: 670014990,o kapitale zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, dalej jako „Organizator”.
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, dalej jako "Regulamin".
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 30 września 2017 lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Promocji, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

       II. Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określani łącznie dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie II.2.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów dystrybuujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkty Organizatora pod marką Leitz, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy podmiotów pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik przystępując do Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia.


       III. Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestniczenia w Promocji jest kumulatywne spełnienia następujących warunków: (i) dokonanie, w okresie trwania Promocji, zakupu dowolnych notatników Leitz z listy stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej jako „Produkty promocyjne”) na kwotę o łącznej wartości minimum 100 zł netto, czyli 123 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy złote), (ii) rejestracja zakupionych Produktów promocyjnych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej o bezpośrednim adresie: http://www.leitz.com/pl-pl/promotions/notebooks-cinema/ (dalej jako „Formularz”) oraz (iii) niezwłoczne przesłanie, po uzupełnieniu Formularza, kopii dowodu zakupu Produktów promocyjnych (faktura VAT, paragon lub inny dowód zakupu) na adres e-mail: programleitz@esselte.com. Kopię dowodu zakupu Produktów promocyjnych Uczestnik Promocji jest obowiązany zachować przez okres obowiązywania Promocji. O przyznaniu Uczestnikowi nagrody przewidzianej Regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem dnia, w którym Organizator otrzyma od Uczestnika - na wskazany powyżej adres e-mail - kopię dowodu zakupu Produktów promocyjnych.
 2. Formularze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, niekompletne, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Za nieważne będą również uznawane Formularze zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika oraz uzupełnione po zakończeniu okresu trwania Promocji. Nieważny Formularz nie uprawnia do udziału w Promocji, zaś osoby które wypełniły takie Formularze nie stają się Uczestnikami Promocji.
 3. Organizator, w okresie trwania Promocji, zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dowodu zakupu, o którym mowa w punkcie III.1. powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu Produktów promocyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnik może się odwołać składając reklamację zgodnie z Regulaminem lub występując do właściwego sądu powszechnego.
 4. W razie udokumentowania przez Organizatora zwrotu Produktów promocyjnych przez Uczestnika w okresie trwania Promocji, na podstawie których Uczestnik dokonał zgłoszenia uprawniającego do otrzymania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji. Od decyzji o wykluczeniu z Promocji Uczestnik może się odwołać składając reklamację zgodnie z Regulaminem lub występując do właściwego sądu powszechnego.

 

       IV. Nagroda w Promocji.

 1. Nagrodami w Promocji są:
  a. vouchery do sieci kin Cinema City (300 szt.) i
  b. vouchery do sieci kin Helios (300 szt.)
 2. uprawniające do obejrzenia wybranego filmu 2D w dowolnym kinie danej sieci na terenie Polski  (dalej określane łącznie jako „Nagrody”).
 3. Uczestnik, podczas uzupełniania Formularza, obowiązany jest wybrać sieć kin, do której chce otrzymać voucher.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę niż oferowana w ramach Promocji lub też na jej równowartość pieniężną.
 5. Jedno zgłoszenie uprawnia do odbioru jednej Nagrody.
 6. Uczestnik może dokonać zakupu Produktów promocyjnych w ramach Promocji wielokrotnie i na tej podstawie wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych Regulaminem.

 

       V. Przekazanie Nagród.

 1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu. Wysyłka Nagród następować będzie do Uczestników drogą e-mailową za potwierdzeniem dostarczenia w cyklach dwutygodniowych, zaś pierwszy termin wysyłania Nagród został wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2017 r.
 2. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania wydania Nagrody.

 

       VI. Odpowiedzialność.

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

  

       VII. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Esselte Polska sp. z o. o. z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000032572, NIP: 8120005317, REGON: 670014990, o kapitale zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji i otrzymania Nagrody Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji, a także wyrażenia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

       VIII. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pisemnie, wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Promocja „KUPUJ NOTATNIKI LEITZ, ZDOBYWAJ BILETY DO KINA”. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie te reklamacje, które Organizator otrzymana w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
 3. Reklamacje powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji, a także oczekiwanego sposobu jego rozwiązania..
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i w tym terminie Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzupełnienie informacji, Organizator Promocji zwróci się w tym terminie do Uczestnika o ich uzupełnienie, a 14 -dniowy termin ustalony na zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji liczony będzie od dnia otrzymania przez Organizatora odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

       IX. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie o adresie: http://www.leitz.com/pl-pl/promotions/notebooks-cinema/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji o adresie:  http://www.leitz.com/pl-pl/promotions/notebooks-cinema/, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu i nie spowoduje utraty lub zmiany praw nabytych przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 4. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Formularzu lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 5. Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.